fbpx

Lantbruk

Åkermark och skog Söderåkra, 63 ha

Högstbjudande

10 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 24 maj kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
65,3 ha
Åkermark
48,2 ha
Betesmark
2,6 ha
Skogsmark
12,6 ha
Övrigmark
1,9 ha
Virkesförråd
2 203 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TORSÅS GUNNARSTORP 6:1 del av, 7:1 och 2:11

Adress

Gunnarstorp 124 38597 Söderåkra

Om fastigheten

I kustlandskapet öster om Söderåkra finns nu möjligheten att förvärva 63 ha åker- och skogsmark.
Åkermarken är upplåten under brukningssäsongen 2021 men är fri för en ny ägare till nästkommande säsong, 2022.
48 ha bra åkermark i välarronderade skiften. 13 ha skog.

Utgångspris: 10 800 000 kronor

Bud senast: 2021-05-24

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Åkermark

I kustlandskapet öster om Söderåkra, finns nu möjlighet att förvärva 48 ha bra åkermark.
Åkermarken är upplåten under brukningssäsongen 2021 men är fri för en ny ägare till nästkommande säsong, 2022.

Försäljningsobjektet utgör en del av en fastighet och fastighetsreglering till en annan lantbruksfastighet inom Torsås kommun är en lämplig lösning.
Åkerarealen har goda brukningsmöjligheter där jordarten varierar från fastmarksjordarter med viss lerhalt till mer sandiga jordar.
För närvarande odlas höstvete, majs och vall.
Tillgång till bevattning.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande brukad åkerareal 48 ha ingår ej i överlåtelsen.
Säljaren har 4 stödrätter för ett mindre betesmarkområde, de stödrätterna kommer följa med i försäljningen.

Skogsuppgifter

Skogsinventering är utförd i april 2021 av Mattias Johansson på Ludvig & Co.
Produktiv skogsareal om 12,5 ha med ett virkesförråd om 2 200 m³sk vilket motsvarar
175 m³sk/ha. Skogsinnehållet består av flera trädslag som gran, tall, löv och ädellöv.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Övrigt

Säljaren behåller gårdscentrum med tomtområde, se bifogad skogskarta.
En tomt om cirka 2 000 kvm i anslutning till Fulviksbadplats behålles, fastighetsbildning krävs. Vattendamm finns.

Vatten/Fiske

Möjlighet till fiske övergår till Köparen på tillträdesdagen.
Sedvanliga fiskemöjligheter i Kalmarsund.
Fiskestuga på Örarevet ingår, enklare standard.
Samfällda strandmarker ingår, tillhör Örarevets naturskyddsområde.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till Köparen på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns stenmurar dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.
Möjlighet till att lägga delbud finns.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och åkermark.
Sedvanlig hänsyn till växande gröda samt skog och jakt.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 24 maj kl 16:00

Högstbjudande: 10 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter