fbpx

Lantbruk

Åkermark för tillköp i Vittinge

Högstbjudande

1 575 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
18,8 ha
Åkermark
17,5 ha
Övrigmark
1,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HEBY VITTINGE-MÄLBY 1:4 del av och VITTINGE-BACKA 1:2 del av

Adress

Mälby 211 74495 Vittinge

Om fastigheten

Delförsäljning av två åkermarkskiften för tillköp. Totalt 18 ha jordbruksmark. God arrondering och bra tillgång till väg.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Åkermark

Åkermarken är fördelad på två skiften med endast 350 meter emellan. God tillgång till väg.

Det norra skiftet omfattar totalt 10,8 ha varav ca 10 ha är brukad åkermark enligt mätning i Lantmäteriets karttjänst. Skiftet delas av åkerväg.

Det södra skiftet är ett sammanhängande område om totalt 8 ha varav ca 7,5 ha är brukad åkermark. Skiftet ligger i anslutning till Skattmansöån som årligen svämmar vid vårflod.

Marken är av något sämre kvalitet och avkastning än normalt i området enligt uppgift i fastighetstaxeringen. Åkermarken är tillfredsställande dränerad eller självdränerad. Avviker max 30 %.

Arrende/nyttjanderätter

Marken är upplåten med ett 5-årigt avtal om jordbruksarrende. Avtalsperioder löper till och med 2022-12-31.

Stödrätter

Arrendatorn hyr jordägarens stödrätter för åkermark motsvarande arealen i avtalet. Stödrätterna ska återlämnas till fastighetsägaren när jordbruksarrende upphör. Samtliga stödrätter på området övertages av ny köpare till fastigheten vederlagsfritt.

Jakt

Jakten är upplåten med nyttjanderätt tillsvidare. Uppsägning av nyttjanderätten kan ske med 6 månaders uppsägningstid.
Området är anslutet till Vittingeortens Viltvårdsområde och Kronskötselområde. Kontakta mäklaren för uppgifter till kontaktperson gällande jakten.

Mantal

Vittinge-Mälby 1:4 har 7/32 mantal i skifteslaget.
Vittinge-Backa 1:2 har 3/10 mantal i skifteslaget.

Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m. Försäljningen gäller del av fastigheterna och mantalet kommer fördelas vid lantmäteriförrättningen.

Dikningsföretag

Området har andel i dikningsföretag avseende Mälbyån och Skattmansöån. Vittinge-Mälby 1:4 och Vittinge-Backa 1:2 har sammanlagt 12,135 % i dikningsföretaget. Försäljningen gäller del av fastigheterna och andelen kommer fördelas vid lantmäteriförrättningen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två kulturhistoriska lämningar på det norra åkermarkskiftet. Dessa är registrerade som fyndplatser för kulturhistoriska föremål hos Riksantikvarieämbetet. Det finns inge fornminnen registrerade på området vid kontrolltillfälle. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller sumpskogar fanns registrerade på värderingsobjektet vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Försäljningen gäller del av fastighet. Området säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.

Delförsäljning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Heby kommun.

Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter