Lantbruk

Åkermark i Norrgärsbo

Högstbjudande

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 22 apr, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,2 ha
Skogsmark
1,0 ha
Inägomark
20,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA NORRGÄRSBO 6:1 del av- Åkermark

Adress

Norrgärsbo 156 73361 Västerfärnebo

Om fastigheten

Åkermarksskifte med 18 ha åker och 1 ha skog säljes i Norrgärsbo. Försäljningen gäller del av fastighet.
Åkermarken är av normal avkastning och kvalitet för området. Bra tillgång till väg. Skogsmarken består av 1 ha trädbevuxna åkerholmar. Virkesförråd 220 m³sk .

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2019 av Mellanskog.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 1 ha med ett virkesförråd om 220 m³sk. Skogsmarken består huvudsakligen av trädbevuxna åkerholmar med tall och löv. Trädslagsblandning 63 % tall och 37 % löv. Medelbonitet på 5,2 m³sk per ha. Högt medeltal 222 m³sk per ha. Avdelning 1 är föreslagen som NO-bestånd (naturvård orörd) för framtida lövdominans och beskriven som generellt biotopskydd.

​Biotopskyddet innebär ett förbud mot att bedriva verksamheter eller utföra åtgärder som kan komma att skada naturmiljön och biotopens livsbetingelser, enligt Länsstyrelsen. Definitionen av åkerholme är ”En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 ha som omges av åkermark eller kultiverad betesmark".

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Åkerarealen uppgår till ca 18 ha enligt mätning i lantmäteriets karttjänst. Marken är av normal produktivitet för området och tillfredsställande dränerad eller självdränerad enligt taxeringsuppgift. Skiftet har bra tillgång till väg.

Det går ett dike över områdets nordöstra hörn som lämnar ett mindre område om ca 0,5 ha av åkermarken svårtillgänglig på andra sidan diket. Gärdsbovägen går genom området och lämnar ett hörn om ca 0,9 ha åker på den östra sidan av vägen.

Det står en mindre ekonomibyggnader i form av en äldre lada på marken.

Arrende/nyttjanderätter

Marken är upplåten med avtal om jordbruksarrende. Arrendatorn är uppsagd för avflyttning 2021-03-13.

Stödrätter

Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

Invallningsföretag

Fastigheten har andel i Norrgärsbo Invallningsföretag och betalar en avgift för underhåll vid åtgärder

Jakt

Fastigheten är ansluten till Gärdsbo-Hällby-Islingby Viltvårdsområde (VVO) och Gärdsbo-Hällby-Islingby Jaktvårdsförening. Jaktvårdsföreningen fogar över ett 3 600 ha stort område och har ett 10-årigt avtal med fastighetsägaren som knyter marken till föreningens jaktområde under avtalsperioden.
Det kvarstår 5 år på gällande avtalsperiod.

All jakt organiseras inom jaktvårdsföreningen och fastigheten ingår i ett av föreningens fyra jaktlag. Småviltsjakt sker som enskild jakt eller ibland som gemensam jakt. Älgjakten utförs som gemensamhetsjakt i ett licensområde som även innefattar ett kronskötselområde.

Ny ägare som inte är medlem i jaktvårdsföreningen sedan tidigare kan anmäla en ansökan om medlemskap som behandlas vid föreningens årsmöte på våren.
Kontaktperson för jakten är ordförande Fredrik Larsson. För mer information eller kontaktuppgifter kontakta mäklaren.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett antal forn och kulturminnen registrerade hos Riksantikvarieämbetet . De består av ett vägmärke vid sidan av Gärdsbovägen och två fyndplatser för fornfynd. Källa.: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Området säljs fritt från lån, inskrivningar och inteckningar.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Sala kommun.

Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft

Väg

Fastigheten har del i Hagslättens/Prästgårdens Vägsamfällighet och betalar en avgift för löpande underhåll av vägen.

Försäljninggssätt

Fastigheten säljs genom anbud, utgångspris 1 400 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt eller muntligt bud ska vara fastighetsmäklaren Erika Hellstrand, tel 021-10 35 57, e-mail erika.hellstrand@ludvig.se, tillhanda senast den 22 april 2020 kl 13.00. Använd gärna vår anbudsblankett som finns på objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ med konkret anbud.

De budgivare som skickat in anbud till kl 11.00 sista anbudsdagen äger rätt att erhålla uppgift om vilket högsta anbudet är fram till kl 13.00 den sista
anbudsdagen. Möjlighet finns då att höja tidigare bud eller avvakta till kl 13.00 då sista tid för anbud gäller. Anbudsgivarens namn etc behandlas däremot helt konfidentiellt. Efter kl 13.00 anbudsdagen skall man finnas anträffbar på telefon. Ansvarig mäklare ringer då upp en efter en som ges möjlighet att bjuda över
eller avböja höjning till dess att endast en, högsta budgivare finns kvar. Finns man inte tillgänglig vid kontakt efter kl 13.00 noteras i anbudsjournalen att anbudsgivaren stannat på senast lämnade budnivå.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter