Lantbruk

Åkerby, Hölö 52 hektar

Högstbjudande

12 350 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 30 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,6 ha
Skogsmark
12,0 ha
Skogsimpediment
0,8 ha
Åkermark
35,8 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Övrigmark
3,8 ha
Virkesförråd
878 m3sk
Boyta
219 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERTÄLJE ÅKERBY 8:14

Adress

Åkerby 13 15392 Hölö

Om fastigheten

Komplett hästgård med §16 tillstånd. Fint lantligt läge strax utanför Hölö söder om Stockholm. Totalareal om ca 52 hektar uppdelat på 12 hektar skog och 36 hektar åker och betesmark. Rymligt, högt beläget bostadshus från 1880 om 219 kvm med flera välbevarade kakelugnar och trägolv i många av rummen. Högt belägen med utsikt över markerna och hagarna. Fullstort ridhus och ridbana samt ladugård med 17 boxplatser och stor lösdrift. Tillkommer lider, hönshus, magasin mm. Nära till kommunikationer och bekvämligheter med det utbud som finns i Hölö med omnejd. Byggnaderna är i behov av renovering och underhåll.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Tidstypiskt äldre bostadshus byggt omkring år 1880. Huset är uppförd i ett och ett halvt våningsplan på torpargrund av huggen sten med källarvalv under del av bostaden. Taxerad boyta om 219 kvadratmeter. Verklig boyta är sannolikt större. Huset är rest med stomme av timmer och fasad av stående träpanel/läktad masonit under tak av lertegel. Kopplade tvåglasfönster och englasfönster med lösa innanfönster. Uppvärmning med elpatron via vattenburet system och radiatorer. En jordvärmepump finns men den är ur funktion. Tre fungerande äldre kakelugnar. Enskilt vatten från borrad brunn (borrad vintern 2018/2019) Enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Ny infiltration för tre år sedan. Inga förelägganden. Huset har mycket charm bevarat men är i behov av renovering såväl invändigt som utvändigt. Interiört är bostaden indelat i sju rum och två kök, ett på vardera våningsplan. Tillkommer möblerbar hall, två badrum och inglasad veranda.

Ridhus

Fullstort ridhus om 924 kvadratmeter med en mindre läktare. Vidbyggt fårhus med lösdrift. Stålkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av plåt. I anslutning till ridhuset finns även en fullstor belyst ridbana.

Stall/loge

Till och ombyggd äldre ladugård inredd med 15 godkända hästboxar. Vidbyggd loge och lösdriftshall. Fölstall och skulle. Trä och stenkonstruktion under tak av plåt.

Magasin

Magasinsbyggnad som används som hönshus och fårhus. Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av lertegel.

Hönshus

Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av lertegel.

Allmänt

Komplett hästgård med §16 tillstånd för hästverksamhet. Fint lantligt läge strax utanför Hölö söder om Stockholm. Totalareal om ca 52 hektar uppdelat på ca 12 hektar skog, 36 hektar åker och betesmark. Rymligt, högt beläget bostadshus från 1880 om 219 kvm med flera välbevarade kakelugnar och trägolv. Högt belägen med utsikt över markerna och hagarna. Fullstort ridhus och ridbana samt ladugård med 15 godkända boxplatser. Tillkommer lider, hönshus, magasin mm. Nära till kommunikationer och bekvämligheter med det utbud som finns i Hölö med omnejd. Fiber dras i området. Byggnaderna är i behov av renovering och underhåll.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 12 ha med ett virkesförråd om totalt 878 m3sk varav ca 459 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Säljaren garanterar att det inte finns några avverkningsrätter som belastar Fastigheten.

Säljaren får inte avverka skog eller upplåta avverkningsrätter på Fastigheten från denna dag.

Säljaren garanterar att inga avverkningar skett efter det att skogsinventeringen, som ligger till grund för lämnade uppgifter i objektsbeskrivningen, utförts.

På fastigheten finns ett antal flisningsbara rishögar från tidigare skogsavverkning. Kontrakt finns med Holmen om flisning av dessa. Köparen tar över äganderätten till högarna och rätten till ersättning från dessa.

Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall överlämnas på Tillträdesdagen.

Åker och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den samlade inägomarken (åker och betesmark) till 35,8 hektar. Enligt taxeringen består fastigheten av 32 hektar åkermark och 3 hektar betesmark. Ansökan om EU-stöd enligt SAM-ansökan avser åkermark om 32,0 hektar och betesmark om 1,32 hektar. I denna areal ingår ca 1 hektar åkermark som nuvarande ägare arrenderat på annan fastighet. Markerna norr om vägen är uthyrda denna sommar med en muntlig överenskommelse till en granne. Uppgörelsen gäller nyttjanderätten tills ny ägare tillträder Åkerby 8:14 och ytterligare en vecka därefter. Stödrätterna innehas av säljaren och överförs vederlagsfritt till köparen. Åkermarken består framförallt av lerjordar. Åkermarken och den enskilda vägen på skogen har nyligen dikats.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. Flera fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen. God tillgång på framförallt dov och vildsvin. Fastigheten ingår inte i älgskötselområde.

Bredband

Bredband finns framdraget till fastighetsgräns.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Planerar du att gå på någon av våra fastighetsvisningar?

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra
mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut
visningarna och planera för mindre grupper.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta
förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Friskrivning energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning flyttstädning

Säljaren tömmer bostadshuset till tillträdesdagen men friskriver sig från att avlämna bostaden flyttstädad. Vissa saker i övriga byggnader som köparen kan komma att ha nytta av kommer att lämnas kvar (se bifogad lista).

Traktorgrävare

Säljaren lämnar även möjlighet att kunna överta en traktorgrävare och en Fordtraktor efter särskild överenskommelse.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Verksamhet vid banvallen

Fastigheten har rätt att använda sig av materialet från den gamla banvallen. En granne har haft verksamhet där men ska forsla bort sina maskiner och utrustning.

Fastighetsbildning

Säljaren har erhållit förhandsbesked om bygglov för två permanentbostadshus. Säljaren har därför skickat in ansökan om avstyckning av dessa till Lantmäteriet. Tomterna ingår inte i försäljningen. Om lantmäteriförrättningen av någon anledning inte är möjlig ingår även denna mark i överlåtelsen vederlagsfritt. Köparen förbinder sig att inte motsätta sig avstyckningen eller vid eventuellt behov även medverka till att förrättningen går igenom. Detta villkor gäller under förutsättning att beslut om fastighetsbildning vinner laga kraft senast 2021-06-08. För lokalisering av tomterna se bifogad huggningsklasskarta. Området som berörs är namngiven som avdelning 15 i skogsbruksplanen och kartan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

Se även upprättat besiktningsprotokoll.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsinventering
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 380 000 kr

Dokument & bilagor

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter