fbpx

Skogsfastighet

80 ha utan byggnader, 12 600 m³sk

Prisidé

10 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 7 jun kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Objektet består av ca 80 ha varav ca 74,5 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd ca 12 600 m³sk, varav ca 5 200 m³sk i huggningsklass S2. Bonitet 7,7 m³sk per ha.
Bra vägnät. Jaktmöjligheter.
Objektet är beläget ca 10 km nordväst om Moheda.
Prisidé 10 500 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av ALVESTA KULLA 1:10

Totalareal
80,0 ha
Tomtområde
80,0 ha
Virkesförråd
12 621 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av ATA-Timber, genom Jan-Anders Jansson december 2022.

Enligt skogsbruksplanen består objektet av ca 74,5 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 12 621 m³sk, motsvarande 169 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 7,7 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 423 m³sk.

Sedan skogsbruksplanen ajourfördes har enligt säljaren inga avverkningar genomförts.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs objektet av område med naturvärde "Blandsumpskog (BLANSUMP)" och flera områden av sumpskog.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet berörs fastigheten av kulturlämningar, "Torplämning" och "husgrund".

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

OBS del av fastighet

Observera att det är del av fastighet som säljs och det kan ske endast genom lantmäteriförrättning, avstyckning eller fastighetsreglering till annan fastighet.
Ansökan om avstyckning av gårdscentrum med bostadshus, ekonomibyggnader och inägomark från nuvarande fastighet är inlämnad. Försäljningen avser endast skogsdelen av nuvarande Alvesta Kulla 1:10 enligt bifogat kartmaterial.

Lantmäteriet avgör om avstyckning eller eventuell fastighetsreglering går att genomföra.
Lantmäteriet avgör vilka rättigheter/ belastningar/ samfälligheter/ som kommer tillhöra objektet.

Inga inteckningar följer objektet.​​

Tänkt avstyckning ungefärligt markerad på bifogad karta, avvikelser kan ske i samband med kommande lantmäteriåtgärd.​​

Tillträde kan inte ske förrän lantmäteriåtgärden är genomförd och avslutad.

Taxeringsvärde

Då objektet är del av befintlig fastighet saknar objektet eget taxeringsvärde.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se tillhanda senast 2022-06-07. OBS! Märk kuvertet Kulla. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Objektet är beläget ca 10 km nordväst om Moheda.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 7 jun kl 08:00

Prisidé: 10 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter