Lantbruk

72 ha jord och skogsmark i Husby-Tibble Knivsta

Högstbjudande

7 800 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
72,0 ha
Tomtområde
72,0 ha
Virkesförråd
4 754 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

DEL AV KNIVSTA HUSBY-TIBBLE 4:2

Adress

Husby-Tibble 305 74195 Knivsta

Om fastigheten

Gårdens marker är fördelade på fem skiften strategiskt belägna i östra Knivsta där vägarna 77 och 273 korsar varandra. Brukningscentrum med bostad, ekonomibyggnader och ca 3 ha mark behåller ägarna och ingår ej i försäljningen. Det området som är till försäljning kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Man bör räkna med att lantmäteriförrättningen för detta tar minst ett år. Bud på separata skiften beaktas.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är muntligen upplåten kalenderåret ut, upplåtelsen är uppsagd, betald ersättning tillfaller säljarna.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Det område som ej ingår i försäljningen är på skogskartan rödmarkerat och omfattar brukningscentrum med ca 3 ha mark.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.
Enligt lantmäteriets hemsida bedöms handläggningstiden för en fastighetsreglering i dagsläget till ca 13 månader.

Långhundra häradsallmänning

Fastighetens andel i allmänningen ingår ej i försäljningen.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna är hämtade från ny skogsbruksplan upprättad hösten 2019 av Hans Hamilton på Mellanskog. Kontaktperson på Mellanskog är skogsinspektor Adam Skovdal tfnr. 010-482 81 47.

En sammanfattning av skogstillståndet hämtat från plankommentaren: Fastigheten ligger i Knivsta kommun och består av 5 skiften. Fastighetens totala areal uppgår till ca: 76 ha varav ca: 37 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till ca: 4 700 m³sk trädslagsfördelningen är: tall 63 %, gran 29 %, ek 3% och löv 6 %. Åldersfördelningen är ojämn med en stor andel yngre skog.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder aveende återväxtåtgärder för avdelning 7.

Besiktning

Skog och mark samt de uthus som är olåsta undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Pris

Lägsta pris fördelat per skifte, numrering enligt avdelningslistan i skogsbruksplanen.
Skifte 1 och 2, 2 200 000 kr
Skifte 3, 1 400 000 kr
Skifte 4, 2 500 000 kr
Skifte 5, 1 700 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter