Skogsfastighet

70 ha skog i Gagnef

Utgångspris

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 21 okt, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
78,7 ha
Skogsmark
66,5 ha
Myr/kärr/mosse
11,5 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Vatten
0,4 ha
Virkesförråd
10 934 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GAGNEF Gröntuv 52:12, del av

Adress

Skogsskifte i Djurås

Om fastigheten

Lättillgängligt skogsskifte på Långmyrberget, mellan Gettjärnen och Grånsbodarna, söder om Djurås. Totalt ca 78 ha varav produktiv skog ca 66 ha. Uppskattat virkesförråd ca 10 900 m³sk varav 7 100 m³sk är avverkningsbar skog.
Jakt och fiskerättigheter.

Objektet avser del av fastighet och måste avstyckas eller fastighetsregleras till redan befintlig lantbruksfastighet i Gagnefs kommun.

Gårdskarta

Bilder

Flygfilm

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 78,3 ha landareal och 0,4 ha vatten
Total areal enligt fastighetskarta: 78,61 ha inkl. vatten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering gjord inför försäljningen av Jan Bergman. Inventerad under augusti 2019. Avdelningsindelad för hand på en utskriven karta med utskriven avdelningslista. Digitaliserad och uppräknad i pcSkog av Ludvig och Co i juli 2020. Tidpunkt för föreslagna åtgärder, uttag mm är uppskattat. Endast de åtgärder som är satt som snarast fanns med som prio 1 i avdelningslistan. Ej kontrollerad i fält.

Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken ca 66,5 ha med ett virkesförråd om ca 10 934 m³sk varav ca 7 147 m³sk är avverkningsbar skog och består av 73 % tall, 27 % gran, <1 % löv. Beräknad medelbonitet 5,2 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Skogsskiftet berörs av en registrerad nyckelbiotop; Långmyrberget 3,4 hektar, N 10505-1996 och ett registrerat naturvärde; barrskog 4,6 hektar, N 10574-1996. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Planläggaren har i planen satt en avdelning om ca 10 ha, med målklassningen naturvård orörd (NO), vilken sammanfaller med nyckelbiotopen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett registrerat fornlämningsområde med fäbodlämningar, cirka 1 hektar. RAÄ-nummer:Gagnef 188:1

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder omkring lämningar.

Jakt

Skiftet ligger inom Bästens viltvårdsområde, i Gagnef-Mockfjärds södra älgskötselområde.

Fiske

Skiftet ligger inom Gagnef-Mockfjärds fiskevårdsområdesförening. Läs mer under länken nedan.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har bl.a. förmån i ett officialservitut för väg och del i Gagnef Bröttjärna GA:1, som förvaltas av Bästens samfällighetsförening.

Vilka rättigheter, inskrivningar, skattetal, andelar i samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och annat som behövs för förrättningens bestäms av förrättningslantmätaren.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse, tidigast efter att lantmäteriförrättningen avslutats.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter