fbpx

Lantbruk

64ha åkermark med planer på solcellspark!

Högstbjudande

14 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 31 jan

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gården består idag av ett brukningscentra med tillhörande åkermark med en total areal av ca 68 ha. Försäljningen avser i första hand den tillhörande åkermarken som efter Lantmäteriförrättning kommer att säljas i sin helhet eller i delar.
För den som önskar kan fastigheten i sin helhet (brukningscentra + tillhörande mark) försäljas efter överenskommelse med säljare, kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HALMSTAD HARPLINGE 7:19

Adress

Harplinge Skogagård 541 30561 Harplinge

Totalareal
69,0 ha
Övrigmark
4,0 ha
Åkermark
64,0 ha
Skogsmark
1,0 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Total fastighetsareal uppmätt till ca 68,87 ha,
varav ca 64 ha utgörs av åkermark.

Åkermark

Åkermark med god växtlighet.

Dikningsföretag finns på fastigheten.

Skintaby och Harplinge df 1925

Marken har uteslutande använts för spannmålsodling.

Jakt

Jakträtt är fri för köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

All kontakt sker enligt önskemål från
fastighetsägaren med ansvarig mäklare.
Intressenter får på egen hand besiktiga marken
efter kontakt med mäklare. Vederbörlig hänsyn
tas till omkringboende, växande gröda, pågående
jakt och liknande.

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett
långtgående ansvar att undersöka fastigheten
och förvissa sig om dess skick, gränser och areal
före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att
på egen hand eller genom konsult före köpet
undersöka fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig
ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter
som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet
med uppgifterna är endast att underlätta
köparens besiktning av fastigheten och ge
spekulanter en grov uppfattning om fastigheten.

Avstyckning

En ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad
till lantmäterimyndigheten i Halmstad avseende
avstyckning av åkermark. Fastighetsköpet är
således beroende av lantmäteriförrättningens
godkännande. Vid köp eller delköp från
närliggande fastighet kan ansökan om
fastighetsreglering vara aktuellt och kommer
därför att hanteras löpande under processen. Vid
eventuell reglering står köparen för den kostnad
som uppkommer i samband med förrättningen.

Delförsäljning

Fastigheten kan förvärvas i sin helhet eller i delar.
Åkermarken utbjudes i ett första skede till
försäljning till angivet pris om 14 500 000 SEK
eller högstbjudande.

Vid eventuell delförsäljning sker prissättning för
den berörda arealen enligt överenskommelse
med säljare, samt med förbehåll om
Lantmäteriförrättningens godkännande.
Vid intresse av hela fastigheten, kontakta
ansvarig fastighetsmäklare för mer information.

Arrende/nyttjanderätter

All jordbruksmark är utarrenderad enligt skriftligt avtal, arrendet löper på ett år i taget.

Solcellspark

Ett solcellsföretag har långtgående planer att
etablera solcellspark på del av fastigheten. Vid
eventuella besked om byggstart kan
utgångspriset komma att justeras utefter de
förändrade förutsättningarna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 478 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 31 jan

Högstbjudande: 14 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter