Skogsfastighet

Skog & tomt i Kyrktåsjö, Jämtland

Försäljningssätt

Anbud senast fre 12 jun, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
54,5 ha
Skogsmark
43,4 ha
Skogsimpediment
9,8 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,2 ha
Inägomark
0,6 ha
Virkesförråd
3 873 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TÅSJÖ 1:43 & 1:55, del av

Om fastigheten

I Kyrktåsjö, ca 7 mil norr om Strömsund, finns nu chansen att förvärva dessa två skogsskiften med en totalareal om ca 55 ha, varav ca 43 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är på ca 3 800 m³sk varav ca 1 300 m³sk är S1 & S2 skog. Jakträtt i VVO om ca 4 000 ha. Högt och vackert beläget intill Tåsjöbergets fritidsanläggningar ligger tomten som utgör Tåsjö 1:43 om 5 900 m2.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2018 av Tomas Malmqvist och är ajourhållen i mars 2020 av Jan Lundberg, Norrskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 43 ha med ett virkesförråd om 3 800 m³sk varav 1 376 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av återväxtkontroll.

Det finns även behov av röjning på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Strömsund Tåsjö 1:43 ingår i Kyrktåsjö VVO med en areal om ca 4 000 ha.
2019 var tilldelningen 5 vuxna och 4 kalvar.

Vägsamfällighet

Fastigheten har del i vägsamfälligheter:

Granbergsvägens samfällighet (1:55)
Kostnad 100 kr/år

och

Serpentinvägens förening
Kostnad 566kr/år

Naturvärden

Enligt skogsbruksplanen finns två nyckelbiotoper registrerade hos SKS på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga fornlämningar eller kulturhistoriska objekt registrerade i fornminnesregistret på fastigheten.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Strömsund Tåsjö 1:55 samt hela fastigheten Tåsjö 1:43. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen tidigare ägd fastighet. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet.

Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Gällande ovanstående område av fastigheten Strömsund Tåsjö 1:55 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/
gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.

Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter