fbpx

Skogsfastighet

520 ha Bolagsskog i Halland

Försäljningssätt

Bud senast mån 14 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
519,0 ha
Skogsmark
477,6 ha
Myr/kärr/mosse
24,2 ha
Inägomark
6,5 ha
Väg och kraftledning
3,5 ha
Övrigmark
7,2 ha
Virkesförråd
97 430 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Hylte Gässelia 2:1, Halmstad Hertered 1:33, Ljungby Glamshult 1:31, Falkenberg Krogsereds-Slätthult 1:7

Om fastigheten

Totalt markinnehav ca 520 ha, varav största delen utgör högproduktiv skogsmark, totalt ca 478 ha med ett virkesförråd om ca 97 000 m³sk inklusive årets tillväxt. Nuvarande tillväxt av virkesförråd är 3,3 %. Trädslagsblandningen består till 83 % av barr. Mycket god medelbonitet om 9,1 m³sk/ha och år. Innehavet är fördelat på 4 fastigheter och kan säljas i sin helhet eller i delar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Bolagsaffär

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Halland.
Försäljningen omfattar totalt fyra bolag:

NySkog 25 AB, äger skogsfastigheten Falkenberg Krogsereds-Slätthult 1:7, 302 ha skogsmark, virkesförråd ca 63 000 m³sk.
NySkog 26 AB, äger skogsfastigheten Hylte Gässelia 2:1, 76 ha skogsmark, virkesförråd ca 16 000 m³sk.
NySkog 27 AB, äger skogsfastigheten Halmstad Hertered 1:33, 30 ha skogsmark, virkesförråd
ca 7 100 m³sk.

NySkog 28 AB, Ljungby Glamshult 1:31, 72 ha skogsmark, virkesförråd ca 11 400 m³sk

Spekulant kan lägga bud på ett eller flera av bolagen.

I denna beskrivning redogörs för bolaget Nyskog 28 AB.

Företrädesvis kommer budgivningen ske på aktier i Bolaget NySkog 28 AB. Bolaget äger fastigheten Ljungby Glamshult 1:31.

Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av fastigheten genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Bolaget NySkog 28 AB ägs av Gysinge Skogsfastigheter AB. Samtliga aktier i bolaget NySkog 28 AB kommer att överlåtas.

Köparens bud ska avse bud på aktierna i skuldfritt bolag, se mer under budgivning.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.
I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad under mars 2021 av Foran Forest AB. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad med tillväxtsäsongen 2021 samt justerad med utförda åtgärder.

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 477,6 ha med ett virkesförråd om ca 97 000 m³sk inklusive årets tillväxt, varav andelen barrskog uppgår till 83 % av volymen.

Medelbonitet uppgår till hela 9,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen baserat på virkesvolym är 66 % gran, 17 % tall och 11 % ädellöv och 6% övrigt löv. 95 % av virkesvolymen under 60 år utgörs av barrskog. Volymen ädellöv utgörs uteslutande av äldre bestånd som bör föryngras succesivt.

Nuvarande tillväxt av virkesförrådet uppgår till 3,3 %. Detta trots att medelförrådet uppgår till 204 m³sk/ha

Skogen är till största delen högproducerande och har genomgående goda drivningsförhållanden och ett väl utbyggt vägnät. Förutsättningarna att på sikt producera skog av god kvalité är goda och på en stor del av arealen står i dag gallringsskog med en hög årlig volymtillväxt.

Nuvarande ägare har planerat för kommande föryngringsavverkning där avverkningsanmälan är klar på totalt är 18,6 ha. Bedömt virkesuttag från dessa avverkningar är ca 8 400 m³sk.

Den löpande tillväxten uppgår till 6,5 m³sk/ha. Därmed kan ett virkesuttag på ca 31. 000 m³sk göras under kommande tioårsperiod med ett bibehållet virkesförråd. Med hänsyn till det relativt höga virkesförrådet kan ett ännu högre virkesuttag vara aktuellt.

Skogsvård

Under vårvintern har ungskogsröjning genomförts där behov funnits. Planerade avverkningar är avverkningsanmälda hösten 2020. Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder i form av markberedning eller plantering.

Under mars månad har skogsinnehavet inventerats med drönare för granbarkborreskador. Två mindre grupper av äldre skador hittades på Krogsereds-Slätthult. Då skadorna är få och träden är döda gjordes bedömningen att inte städa, dels pga att eventuella granbarkborrar troligtvis inte är kvar i träden samt med hänsyn till kraven att lämna död ved. De bestånden där skadorna hittats är avverkningsanmälda.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

På brukningsenheter som är större än 1 000 hektar produktiv skogsmark gäller utöver ovanstående begränsning att den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år sammanlagt inte får överstiga fem årsarealer.

Skogliga beräkningar

På hela skogsinnehavet har vi på Ludvig o Co gjort ingående beräkningar med SLUs program Heureka för skogliga hållbarhetsanalyser samt tagit fram underlag för avkastningsberäkningar. Diagram och tabeller från beräkningarna finns i datarummet.

Förädlingspotential
Genom att använda sig av förädlat plantmaterial finns en möjlighet att öka den årliga tillväxten successivt från dagens tillväxt. Efterhand som växtförädlingen förbättras bör här finns ytterligare tillväxtökningar att tillvarata i framtiden. Utöver ett förädlat frömaterial kan tillväxten förbättras ytterligare med sticklingar och exoter.

Vindkraftverk

Det finns idag inte några vindkraftverk på fastigheterna. Området i Krogsereds-Slätthult är utpekat i Falkenberg kommuns vindkraftsplan som ett område där det är lämpligt att prioritera vindkraft. Det finns idag ett intresse för exploatering av området.

Underlag för avtal avseende exploatering är framtagna. Uppskattad ersättning vid etablering uppgår till ca 550 000 SEK/år exkl moms. Vindbruksområdet innefattar även fastigheten Hylte Gässelia 2:1. En mindre årlig ersättning utgår under etableringsfasen.

Jakt

Jaktbart vilt i området är framförallt älg, vildsvin, dovhjort och rådjur utöver sedvanligt småvilt.

All jakt är upplåten. Nuvarande jaktupplåtelse upphör 2022-06-30. Jakten är därefter tillgänglig för ny ägare.

Inga av nuvarande nyttjanderättshavare av jakt har meddelat att de önskar upphöra med jaktupplåtelsen. Ny ägare bedöms därför kunna välja om avtalet ska förnyas, omförhandlas eller upphöra. Gällande avtal finns i datarummet. Alla arealangivelser i jaktavtalen är ungefärliga.

Årlig ersättning för upplåtelsen uppräknas med index. Senaste ersättningen motsvarar ca 100 kr/ha och år, moms tillkommer.

Naturvärden

På fastigheterna finns det flera sumpskogar registrerade. På Krogsereds-Slätthult 1:7 finns två naturvärden samt tre nyckelbiotoper registrerade vid kontrolltillfället:

N 4968-1994 Naturvärde. Lövsumpskog. 0,5 ha.
N 4967-1994 Nyckelbiotop. Ädellövträd. 0,5 ha.
N 5011-1994 Nyckelbiotop. Naturlig skogsbäck. 4,08 ha.
N 5010-1994 Naturvärde. Ädellövträd. 1,3 ha.
N 4969-1994 Nyckelbiotop. Hedädellövskog. 1,4 ha.

Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På Krogsereds-Slätthult 1:7 och Glamshult 1:31 finns fornlämningar samt möjliga fornlämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället:

L1997:7294 Fornlämning. Bytomt/gårdstomt. RAÄ-nummer: Krogsered 56:1.
L1997:7295 Möjlig fornlämning. Bytomt/gårdstomt. RAÄ-nummer: Krogsered 56:2.
L1997:6840 Möjlig fornlämning. Bytomt/gårdstomt. RAÄ-nummer: Krogsered 57:2.
L1997:7296 Fornlämning. Bytomt/gårdstomt. RAÄ-nummer: Krogsered 57:1.
L1953:5859 Fornlämning. Bro. RAÄ-nummer: Vrå 32:1.
L1953:5716 Fornlämning. Vägmärke. RAÄ-nummer: Vrå 11:1.

Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Certifiering

Säljaren har under lång tid haft sitt skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC. Vilka avsättningar som gjorts i skogsbrukandet kommer att framgå av uppgifter i datarummet samt anges i bilaga till köpekontrakten.

Ny ägare är inte bunden av Gysinges certifiering. För att uppnå kraven för PEFC-certifiering krävs att 5 % av arealen avsätts i målklass NS och/eller NO.
För att uppnå kraven i FSC nya standard kräv förutom de 5% i NS och NO ytterligare 5% i anpassad skötsel, oftast används då målklassningen PF.

Inteckningar

Inteckning i Krogsereds-Slätthult 1:7 om 18 058 906 SEK. Inteckningarna är obelånade och tillgängliga för köparen på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget. Säljaren ombesörjer att förvärvstillstånd finns för bolagen.

Det är endast i den situation att juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheterna som det blir aktuellt för köparen att söka förvärvstillstånd. Då fastigheten ligger i glesbygdsområde, enligt jordförvärvslagen, krävs alltid förvärvstillstånd för juridisk person. För fysisk person krävs förvärvstillstånd bara i de fall köparen inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. I förekommande fall hjälper mäklaren till med ansökan om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. I glesbygdsområden tar länsstyrelsen ut en avgift för ansökan på 4 600 kr, detta gäller både för juridisk och fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Samtliga uppgifter som hänför sig till fastigheterna i försäljningsobjektet har hämtats från publika arkiv, statliga myndigheter eller lämnats av säljaren. Fastighetsmäklaren tar därför inte ansvar för dessa uppgifter vare sig i förhållande till säljaren eller köparen.

Köparen uppmanas därför att noga undersöka fastigheterna oavsett om fastigheten säljs förpackad i en juridisk person eller säljs självständigt.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.

Budgivning

Det är fritt för budgivaren att ge bud på samtliga bolag, ett enskilt bolag eller flera bolag.

Om budgivaren är intresserad av flera av bolagen, kan budgivaren lägga ett bud per bolag. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att två, tre eller samtliga bolag får förvärvas ska bara ett bud läggas gemensamt för bolagen. Budet avser då samtliga aktier i de aktuella bolagen.
Lämnat bud avser bud på aktier i skuldfritt bolag. Tillgångarna i bolaget utgörs av fastigheten och eventuella bankmedel. Det nybildade bolaget som äger fastigheten har förvärvat fastigheten från Gysinge Skogsfastigheter AB mot revers. Vid förvärvstidpunkten reglerar köparen skulden till Gysinge Skogsfastigheter AB.

Budet på aktierna förutsätter också att köparen accepterar villkoren i aktieköpsavtalet (SPA), villkoren för SPA, bolagets anskaffningsvärde för fastigheten, preliminär tillträdesbalans mm finns i upprättat datarum under punkten SPA. Ta kontakt med fastighetsmäklarna för tillgång till datarummet. Eventuella synpunkter på SPA ska lämnas tillsammans med bud.

Bud på aktierna kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte att vara bundna av bud eller accept förrän avtal för affären undertecknats av båda parter.

Om lämnat bud inte skall avse aktier, utan ett rent fastighetsköp enligt jordabalken skall det tydligt anges i budet.

Bud ska vara skriftligt. Bud ska vara mäklaren tillhanda senast den 14 juni 2021. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Martin Haraldsson, på e-post: martin.haraldsson@ludvig.se. Använd gärna bifogad budblankett.

Frågor

Företrädesvis ställs till ansvarig mäklare Martin Haraldsson eller biträdande mäklare Jan Bertholdsson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 14 jun

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter