Skogsfastighet

52 ha investeringsskog i Ludvika

Utgångspris

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 3 feb kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
64,7 ha
Skogsmark
45,0 ha
Myr/kärr/mosse
7,1 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
12,1 ha
Virkesförråd
6 375 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LUDVIKA RÄVVÅLA 2:187

Adress

Skogsfastighet i Saxdalen

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet i Saxdalen, väster om Ludvika, med fin vandringsled längs med sjön Saxen och utsiktsplats på Sackarberget.

Totalt ca 52 ha, varav ca 45 ha är produktiv skog, med övervägande del skog under 50 år. Uppskattat virkesförråd ca 6 350 m³sk, beräknad medelbonitet ca 7,3 m³sk/ha/år.

Jakt och fiskerättigheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 64,7 ha inkl. vatten
Total areal enligt fastighetsutdrag: 64,5156 ha (vatten ej redovisat)
Total areal enligt fastighetskarta: 64,46 ha inkl. vatten

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Foran Forest AB i augusti 2020 inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 45 ha.

Virkesvolymen är uppskattad till 6 375 m³sk och består av 48 % tall, 40 % gran och 12 % löv.

Beräknad medelbonitet 7,3 m³sk/ha/år.

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Enligt skogsbruksplanen är en förhållandevis hög andel (17 %) klassat med naturvårdsmål. Det är en certifieringsanpassad ”grön” skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.

Det finns inga registrerade naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen/ www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Grangärde älgskötselområde och bedrivs av Saxdalen Olsjöns Jaktvårdsförening, de har nyttjanderätt tom 2022-06-30, förlängs med ett år i taget om inte uppsägning sker senast sex månader innan. Årlig ersättning om 20 kr inkl. moms/ha.

Ansökan om medlemskap i jaktlaget till årsmötet i maj. Gemensamhetsjakt på älg. Småvilt jagas enskilt eller i grupp.

Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlaget.

Fiske

Fastigheten ligger inom Sunnansjö fiskevårdsområde.
Läs mer under länk nedan.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ett avtalsservitut gällande grundvattenbrunn och en ledningsrätt gällande starkström.
Fastigheten innehar även ett oinskrivet servitut gällande rätt att hålla skogsbilväg över annan fastighet.

Fastigheten har andel i Rävvåla S:8, som förvaltas av Rävvåla samfällighetsförening.

I sjön finns en båtbrygga och båtplatser som troligen innehas och sköts av Idrottsklubben, inget avtal finns skrivet.

Det finns en byggnad, av okänt skick, som ligger nära gränsen till grannfastigheten/tvätteriet, oklart vem som äger byggnaden. Undersökning pågår.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter det att förvärvstillstånd beviljats.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 3 feb kl 14:00

Utgångspris: 2 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter