Lantbruk

5 200 ha bolagsskog i Halland

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5 227,9 ha
Skogsmark
4 648,9 ha
Myr/kärr/mosse
441,1 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Inägomark
35,1 ha
Väg och kraftledning
48,7 ha
Övrigmark
42,1 ha
Skog med restriktion
3,8 ha
Vatten
8,0 ha
Virkesförråd
768 000 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Bolagsskog Halland

Om fastigheten

Totalt markinnehav ca 5 200 ha, varav största delen utgör högproduktiv skogsmark, totalt ca 4 650 ha med ett virkesförråd om ca 800 000 m³sk inklusive årets tillväxt. Nuvarande tillväxt av virkesförråd är 4%. Trädslagsblandningen består till 87 % av barr. Mycket god medelbonitet om 10 m³sk/ha och år. Innehavet är fördelat på 9 delområden och kan säljas i sin helhet eller i delar.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Bolagsaffär

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Halland.

Företrädesvis kommer överlåtelsen ske av aktier i ett nybildat bolag. Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av fastigheterna genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Vid aktieöverlåtelse kommer bolaget att äga fastigheterna, vilka förvärvas från nuvarande ägaren Stora Enso Skog och Mark AB mot revers.

Samtliga aktier i bolaget kommer att överlåtas till marknadsvärdet av egendomen och kassa med avdrag för reversskuld. Vid förvärvstidpunkten reglerar köparen skulden till Stora Enso Skog och Mark AB.

Kassan i bolaget kommer att vara obetydlig. Skulden till Stora Enso Skog och Mark AB kommer att motsvara det skattemässiga ingångsvärdet för egendomen. Skattemässiga ingångsvärden per fastighet samt mer detaljerad information kommer att göras tillgänglig för spekulanter via ett virtuellt datarum.

Köparens bud avser således marknadsvärdet av aktierna i skuldfritt bolag.

Nio delområden

Innehavet är fördelat på 9 delområden och kan säljas i sin helhet eller i delar. De olika områdena presenterade i detalj som egna objekt på vår hemsida. ludvig.se/tjanster/fastighetsformedling/

Varbergs kommun.
1. Lindhult 280 ha.

Falkenbergs kommun
2. Rävige 33 ha

Hylte kommun
3. Glöshult 118 ha

4. Rydöbruk 1 290 ha

5. Mårås 482 ha

6. Fåglanäs 180 ha

Halmstad kommun
7. Spenshult 169 ha

8. Ullasjö 391 ha

9. Tönnersjöheden 2 275 ha, delar av detta område finns även i Laholms kommun.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.

I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad under mars 2020 av Foran Forest AB.

Bedömt virkesuttag de kommande 10 åren ligger på ca 290 000 m³sk, med fördelningen ca 240 000 m³sk föryngringsavverkning och ca 50 000 m³sk gallring. Virkesuttaget täcks av tillväxten och ger ett bevarat virkesförråd. Skogen är till största delen högproducerande och har genomgående goda drivningsförhållanden och ett väl utbyggt vägnät. Förutsättningarna att på sikt producera skog av god kvalité är goda och på en stor del av arealen står i dag gallringsskog med en hög årlig volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 4 648,9 ha med ett virkesförråd om 768 000 m³sk, varav 399 000 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medeltal om 165 m³sk per ha och medelbonitet på 10 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen baserat på virkesvolym är 74 % gran, 14 % tall och 12 % löv.

Av den produktiva skogsmarksarealen är 77,1 % (3592,6 ha) frisk, 20,1 % (933 ha) fuktig och 2,6 % (119 ha) blöt.

Skogsvård

Föreslagna skogsvårdsåtgärder:
Lövröjning om 334 ha,
Röjning om 420 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

På brukningsenheter som är större än 1 000 hektar produktiv skogsmark gäller utöver ovanstående begränsning att den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år sammanlagt inte får överstiga fem årsarealer.

På brukningsenheter som är större än 5 000 hektar får vidare den areal som föryngringsavverkas under ett enskilt år inte överstiga 1,5 årsarealer. Årsarealen beräknas efter brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal och skogens omloppstid, enligt fastställda tabeller. Skogsstyrelsen kan medge tillstånd att årsarealerna fördelas på annat sätt.

Skogliga försök

I området finns en tradition av skoglig forskning. Flertalet av alla skogsstuderande har någon gång besökt SLUs fältstation i Tönnersjöheden.
På fastigheten Halmstad Tönnersjöheden 23:1 finns mark upplåten till forskningsförsök för Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut, Skogforsk. Upplåtelsen är utan ersättning och omfattar 11 ha. Virke från försöksytorna tillfaller markägaren.

Skogliga beräkningar

På hela skogsinnehavet har vi på Ludvig o Co gjort ingående beräkningar med SLUs program Heureka för skogliga hållbarhetsanalyser samt tagit fram underlag för avkastningsberäkningar. Diagram och tabeller från beräkningarna finns i det virtuella datarummet.

Avkastningsberäkningar
Beräkningarna pekar på ett framtida virkesflöde med ett jämnt årligt uttag på cirka 30 000 m³fub och med en stigande tendens. Fördelning mellan massaved, timmer och respektive trädslag finns även det presenterat. Underlag för skogsvård är även det redovisat.

Förädlingspotential
Genom att använda sig av förädlat plantmaterial finns en möjlighet att öka den årliga tillväxten successivt från dagens tillväxt. Efterhand som växtförädlingen förbättras bör här finns ytterligare tillväxtökningar att tillvarata i framtiden. Utöver ett förädlat frömaterial kan tillväxten förbättras ytterligare med sticklingar och exoter.

Kolinlagring
Skogsinnehavets skattade kolinlagring är idag ca 627 000 ton C. De skattningar vi gjort visar på ett svagt stigande virkesförråd, vilket också leder till ökad kolinlagring. Skattningen på 10 års sikt pekar på en ökning med 33 000 ton, vilket motsvarar en 5 % ökning. På 50 års sikt uppgår ökningen till 21 % eller 130 000 ton. Därefter avtar ökningstakten.

Förvaltningstjänst

Säljaren har genom samarbetspartners möjlighet att erbjuda en förvaltningstjänst. Ett förvaltningsavtal kan därvid innefatta en helhetslösning för köparen med allt från planering och skogsvård till avverkning och redovisning med målet att optimera värdet på egendomen genom en välskött skog och stabil avkastning.

Vindkraftverk

Det finns idag inte några vindkraftverk eller pågående projektering av vindkraft på fastigheterna. Ett externt konsultbolag har på uppdrag av säljaren genomfört en översiktlig granskning av möjligheterna för vindkraft på egendomen. Konsultbolaget sammanfattar sannolikheten för vindkraft i de olika områdena enligt följande:

Möjliga i prioriterat område
Inga fastigheter

Möjliga men ej i prioriterat områden
Halmstad Öknalt/Skavböke, vissa mindre områden
Halmstad Tönnersjöheden Södra skiftet/ Laholm Öringe

Vid förändringar i de kommunala planerna
Varberg Lindhult/Halla
Hylte Rydöbruk
Hylte Mårås.

Icke sannolika områden
Halmstad Spenshult
Hylte Glöshult
Falkenberg Rävige
Hylte Fåglanäs/Gislaved Agnetaryd

Se ytterligare information om vindkraft i datarummet.

Inägomark

Totalt ca 35 ha bete och åker fördelat på de nio områdena. Arrendenivåerna är relativt låga då de avspeglar odlingsförutsättningarna i skogsbygden.

Jakt

Jaktbart vilt i området är framförallt älg, vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt. På fastigheterna i Halmstad kommun finns en växande stam dovhjort. Kronhjort förekommer sporadiskt men även den populationen är ökande och ett flertal kronskötselområden har bildats i Halland de senaste åren.

Upplåtelserna för jakt är uppsagda till 2021-06-30, för upphörande eller omförhandling. Årlig ersättning för upplåtelserna uppräknas med index. Senaste ersättningen motsvarar ca 120 SEK/ha och år vilket ger en årlig intäkt om 625 000 inkl moms.

Fiske

Inom fastighetsinnehavet finns ett flertal egna vatten med enskilt fiske men även del i ett flertal sjöar där fisket är samfällt eller ingår i fiskevårdsområden.

Arrende/Nyttjanderätter/Upplåtelser

Utöver intäkterna för jakten ger övriga upplåtelser en årlig intäkt om ca 120 000 SEK. De övriga upplåtelserna består av telemaster, fiskerätter, småskalig torvtäkt och jordbruksarrende mm. Se ytterligare information i datarummet eller i de enskilda områdenas objektsbeskrivning.

Naturvärden/Fornlämningar

Skogsbruksplanerna är upprättade för att klara kraven för miljöcertifiering enligt FCS och PEFC. Den frivilliga avsättningen till naturvård i klasserna NS/NO uppgår till 133,2, ha vilket motsvarar 7,3 % av arealen. Se ytterligare information i de enskilda fastighetsområdenas objektsbeskrivning för naturvärden och fornminnen.

Certifiering

Säljaren har under lång tid haft sitt skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC. Vilka avsättningar som gjorts i skogsbrukandet kommer att framgå av uppgifter i datarummet samt anges i bilaga till köpekontrakten.

Miljöpåverkan

På ett fåtal platser finns registrerat att förorenad mark kan finnas. Länsstyrelsen inventerar och riskklassar enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden). Klassningen har en 4-gradig skala där 1 är mycket hög risk för påverkan på människor och natur och 4 är mycket låg risk. En riskklass visar inte om ett område är förorenat eller inte. För att konstatera om ett område är förorenat krävs provtagning.

Ansvar.
Om verksamheten har avslutats före 1960 ligger det ekonomiska ansvaret enligt praxis på staten. Fram till 1969 kan det var ett delat ansvar och från 1970 ligger ansvaret på verksamhetsutövaren. Finns ingen verksamhetsutövare kan visst ansvar ligga på markägaren.

Område Ullasjö
Länsstyrelsen har MIFO-inventeringen noterat följande skjutbanor för kula och hagel omfattande ca 1 ha. MIFO riskklass 3, låg risk. Verksamheten är pågående. Status: Identifieringen är avslutad – ingen åtgärd. Verksamhetsutövare Oskarsströms Jaktskytteklubb.

Området Rydöbruk
Länsstyrelsen har noterat en kommunal avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggnadsavfall, omfattande ca 2 ha. Deponin har enligt uppgift varit i drift sedan slutet av 1940-talet. Verksamheten avslutades 1991. MIFO riskklass 1, mycket hög risk. Verksamhetsutövare kommunen.

På området Rydöbruk har Länsstyrelsen noterat ytterligare en kommunal avfallsdeponi för hushålls-, trädgårds-, byggnads och industriavfall samt muddermassor, omfattande ca 3 000 kvm. Verksamheten avslutades 1960. MIFO riskklass 2, hög risk. Verksamhetsutövare, kommunen.

Område Glöshult
Länsstyrelsen har från historiska uppgifter noterat en ångsåg på området. enligt MIFO har området fått en branschindelning som sågverk utan doppning/impregnering. Preliminär riskklass 4, lägsta riskklassen. Status: identifieringen är avslutad – ingen åtgärd. Sannolikt finns ingen eller lite förorenad mark på området. Verksamheten bedöms ha upphört före 1960.

Inteckningar

Totalt finns inteckningar om 51 389 296 SEK. Inteckningarna kommer i huvudsak att fördelas mellan områdena Tönnersjöheden och Rydöbruk. För en fördelning per område, se respektive objektsbeskrivning.

Inteckningarna är obelånade och tillgängliga för köparen på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier (i skuldfritt bolag) behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget, eftersom bolaget som förvärvas ansvarar för att förvärvstillstånd söks. Säljaren kommer att ombesörja förvärvstillstånd för bolaget i samband med att bolag med önskat fastighetsinnehav bildas.

Det är endast i den situation att juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheterna som det blir aktuellt för köparen att söka förvärvstillstånd.
Om fastigheten ligger i glesbygdsområde, enligt jordförvärvslagen, krävs alltid förvärvstillstånd för juridisk person. För fysisk person krävs förvärvstillstånd bara i de fall köparen inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. I förekommande fall hjälper mäklaren till med ansökan om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. I glesbygdsområden tar länsstyrelsen ut en avgift för ansökan på 4 600 kr, detta gäller både för juridisk och fysisk person.

Besiktnings- och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka bolaget och fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen/arna rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan vara behäftad med viss osäkerhet. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.

Budgivning

Det är totalt nio områden som är till försäljning av Stora Ensos skog i Halland. Det är fritt för budgivaren att ge bud på hela innehavet, ett enskilt område eller flera områden.

Om budgivaren exempelvis är intresserad av tre områden, kan budgivaren lägga ett bud per område. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att samtliga tre områden får förvärvas ska bara ett bud läggas gemensamt för områdena.

Lämnat bud avser bud på aktier i skuldfritt bolag. Om lämnat bud inte skall avse en bolagsaffär utan ett rent fastighetsköp enligt jordabalken skall det särskilt anges.

Bud på aktierna kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte att vara bundna av bud eller accept förrän avtal på affären undertecknats av båda parter.

Bud ska vara skriftlig och vara mäklaren tillhanda senast den 26 augusti 2020. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Martin Haraldsson, på e-post: martin.haraldsson@ludvig.se. Använd gärna bifogad budblankett.

Frågor

Företrädesvis ställs frågor i datarummets frågefunktion eller till ansvarig mäklare Martin Haraldsson eller biträdande mäklare Jan Bertholdsson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss