fbpx

48 ha skogsmark, Oskarshamns kommun

Högstbjudande

3 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 29 feb kl 16:00

Anmäl intresse

  • Kolförråd 96.4 ton/ha

Om fastigheten

Totalt 48 hektar skogsmark varav 46 hektar är produktiv skogsareal med en medelbonitet på cirka 6 m³sk/ha.
Det totala virkesförrådet har bedömts till 4 500 m³sk fördelat i samtliga ålders- och huggningsklasser.
För mer information om skogen se bifogad nyupprättad skogsbruksplan.
Jaktmöjligheter.

Utgångspris: 3 800 000 kronor.
Bud senast: 29 februari.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

OSKARSHAMN BOCKARA 27:1, del av

Adress

Stora vägen 48 57991 Bockara

Totalareal
48,2 ha
Övrigmark
0,6 ha
Skogsmark
46,4 ha
Skogsimpediment
1,2 ha
Virkesförråd
4 493 m3sk
Total tillväxt/år
190 m3sk
Kolförråd/ha
96.4 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan där fältinventering är utförd av Ludvig & Co i november 2023 och planen avser tiden från
2023-12-01 och framåt.

Fastighetens markareal består av ett väl arronderat skifte med en skogsareal om 46 ha.
Virkesförråd som omfattar cirka 4 500 m³sk och består av både tall/gran- och lövskogar.
Medelbonitet 5,9 m³sk/ha. Stor andel av skogsarealen finns i huggningsklasserna R2 och G1.
Goda förutsättningar för skogsskötsel.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper.
Två områden är klassade naturvärden och utgörs av sumpskog.

Forn- och kulturlämningar

Inga kända fornminnen/kulturminnen finns registrerade på fastigheten. Källa: Riksantikvarieämbetet webbtjänst Fornsök.

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans.
Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 1,69 ton kol per hektar med hänsyn till planens föreslagna skogsskötselåtgärder.
Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 4 473 ton vilket motsvarar 16 390 ton koldioxid/CO2e.

Jakt

Jakten tillgänglig från 2024-07-01.
Sedvanliga jaktmöjligheter på älg, kronhjort, vildsvin och rådjur.

Vägar

Områdets/fastighetens vägar ger tillgänglighet för skogsbruket.

Vatten

Skogsskiftet har gräns till Imnegöl.

Fastighetsbildning

Objektet avser del av fastighet. Fastigheten kan antingen fastighetsregleras till en av köparen ägd fastighet eller styckas av till en egen fastighet.
Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas.

Taxeringsvärden

Eftersom försäljningen avser del av fastighet så redovisas inte några taxeringsvärden.

Övrigt

Området utreds för eventuell vindkraftsetablering.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 29 feb kl 16:00

Högstbjudande: 3 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter