fbpx

Lantbruk

425 hektar Gård vid sjöar

Utgångspris

32 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast mån 4 jul

Visning

  • Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren, tag kontakt och boka tid.

    Skog och mark kan undersökas på egen hand under sedvanlig hänsyn till grannar, växande grödor, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på webbsidan. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Här erbjuds en sällan skådad möjlighet att förvärva ca 340 hektar mark och ca 80 ha vatten samlat i en fin och välskött enhet med mycket god arrondering och väldigt lång egen strand i två sjöar. 278 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 36 000 m³sk där ca 75% är tallskog. 20 ha inägomark. Välhållen mangårdsbyggnad i naturskönt och enskilt läge nära Ålsjön med fint fiske, bl.a. kräftor och gös. Välordnat med två bryggor och vindskydd. Ladugårdsbyggnaden huserar idag ett 20-tal islandshästar. Lillstuga för uthyrning eller gäster. Jakt på dov, kron, älg, vildsvin, rådjur. Som om detta inte vore nog finns havet och Tjust skärgård runt hörnet. Till kommunens centralort Västervik tar det ca 20 min med bil.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VÄSTERVIK MÖRHULT 2:3

Adress

Västrum Mörhult 59374 Gunnebo

Totalareal
343,3 ha
Skogsmark
277,8 ha
Myr/kärr/mosse
7,0 ha
Berg/hällmark
25,6 ha
Inägomark
20,1 ha
Väg och kraftledning
7,6 ha
Övrigmark
5,2 ha
Virkesförråd
36 053 m3sk
Boyta
307 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadshus från omkring 1850 som ligger vackert med fin utsikt över den egna öppna marken och dammen på närmare 2 hektar. Byggnaden och trädgården ger ett välskött intryck. 6 rum och kök samt två badrum, bastu, en extra toalett, tvättstuga, ett flertal klädkammare/förrådsutrymmen och källare. Altan i söderläge. Bredbandsfiber finns installerat.

BYGGNADSSÄTT
Taktyp/takbeklädnad: Betongtegel
Utvändiga plåtarbeten: Lackerad plåt
Grundläggning: Källare
Stomme: Trä
Fasadtyp: Trä
Fönster: 2-glasfönster

Uppvärmning: Ny vedpanna installerad för ca 1 år sedan. Då även nytt rör i skorsten. Vattenburet system med ackumulatortankar. Brandskyddskontroll, okulär, utförd senast 2022-02-08 utan anmärkning. Braskamin i allrum på övre plan. Öppen spis i salen på nedre plan, används inte.
Vatten: Enskilt vatten från djupborrad brunn. Gemensam för gården samt med fritidshuset Ekbacken - Mörhult 2:7. pH-höjare samt humusrening finns installerat. Vattenprov togs senast 2008 och bedömdes tjänligt.
Avlopp: Enskilt avlopp till 3-kammarbrunn, infiltration inkl fosforrening. Anlagd 2012.
Radon: Kontrollerades 2010-2011 utan anmärkning.
Ventilation: Självdrag.
Bredband: Via fiber.

Lillstuga

Äldre stuga i trevligt läge i skogsbrynet med fin egen trädgårdstomt. Taxerad boyta om 97 kvm fördelat på 4 r.o.k.

Dubbelgarage

Byggt i trä 1998. Plåttak. Betonggolv.

Vedbod

Intill dubbelgaraget. Byggt i trä med plåttak. Välplanerad med olika fack för torkning av olika års vedbränsle.

Magasin

Vacker äldre träbyggnad med tegeltak. Fd magasin.

Ladugård

Byggd i trä 1906. Eternittak. Logdel med betonggolv, används till maskinförvaring samt utrymme med telfer för att hissa upp rundbalar som transporteras via räls till stalldelar/foderbord. En mindre del inredd för vilthantering/styckning. Fd kostall med längsgående foderbord, används till hästar, uthyrt via 1-årigt avtal, uppsagt. Häststallsdel med några spiltor. Foderplats utomhus under vidbyggt tak, med foderhantering inifrån ladugården. Skulle ovanpå stalldelen, har använts bl.a. som virkesförråd.

Soprum

Mindre träbyggnad till förvaring av återvinning/hushållsavfall.

Smedja

Mindre byggnad med väggar i betong/lekablock.

Garage

Äldre garagebyggnad i betong/trä med tegeltak.

Mörhult 2:5, obebyggd tomt

Längs infarten till gården, ca 200 meter från bostadshuset, innehar säljarna en avstyckad tomt med fastighetsbeteckningen 2:5 som också är till salu. Belägen intill Mörhult 2:7 som är bebyggd med ett fritidshus.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av Södra i februari 2022. Enligt planen finns det ca 278 ha skogsmark, 7 ha myr och 25 ha berg.

Här finns skog i alla åldersklasser men med tyngdpunkten i de mest växtliga åldrarna omkring 35 år samt i gammal skog över 100 år. Virkesförrådet beräknas öka med ca 4,5 % på 1 år. En stor del av den gamla skogen föreslås lämnas som naturhänsyn. Framförallt bergbundna tallområden. Trädslagsfördelningen är ca 75 % tall, 16 % gran, 8 % löv och 1 % ädellöv.

Fastigheten har ett utbyggt nät av skogsbilvägar som ger tillgång till markerna för tillsyn och skötsel.

Virkesförrådet har bedömts till ca 36 000 m³sk eller 130 m³sk/ha i medel. Medelbonitet 5,3 m³sk, markens produktionsförmåga varierar mycket i den kustnära skogen, från mager bergbunden mark till bördiga svackor. Vi ser ståndortsindex från T14 till G30 inom fastighetens olika avdelningar.

Föreslagen avverkning ger ca 3 000 m³sk föryngringsavverkning och ca 11 500 m³sk gallring, enligt grundförslaget, det finns även ett något högre alternativt förslag. Tillväxten under planperioden om 10 år beräknas till ca 16 000 m³sk.

Se vidare info i skogsbilaga eller ta hem den kompletta skogsbruksplanen.

Skogsvård

Här finns ingen obehandlad kalmark. I huggningsklass K2 finns 11 ha plantskog. Ca 28 ha föreslås röjas snart.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheten har överlag tydliga gränser och naturlig avgränsning med t.ex en stor del mot vatten. Gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Här finns förstås många vackra miljöer i den rika variationen från berghällar till bördig mark och långa stränder och bryn mot öppen mark.

Det finns två registrerade nyckelbiotoper där det mesta har lösts in som biotopskydd, ca 3 ha produktiv skogsmark och ca 0,3 ha impediment ingår i dessa biotopskydd, denna areal är inte med som produktiv skogsmark i skogsbruksplanen, räknas där som övrig mark.

Naturvården som föreslagits i skogsbruksplanen innehåller framförallt bergbundna tallområden med öppna berghällar, lodväggar och dylikt. Finns även några lövbestånd som är belägna intill vägar, vatten och hustomter.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera spännande lämningar, några stensättningar och flera bebyggelselämningar/torpgrunder. Även en bro, stenmurar, rösen och dylikt. Mer information om forn- och kulturlämningar kan erhållas på Riksantikvarieämbetets hemsida och tjänsten Fornsök, www.raa.se. På grannmarken, nära Tovehults kraftstation mellan Ålsjön och Toven, finns lämningar efter järnframställning och ett garveri. Invid vägen vid Åkerljung, på aktuell fastighets södra skifte, står en sten med inskriptionen "Tackjärnsvägen Tovehult-Ankarsrum 1800-tal".

Jakt

Jakträtten följer med och övergår på köparen på tillträdesdagen. Fin jaktmark i varierande terräng med tillgång till Dovvilt/hjort, kronvilt/hjort, älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten ingår idag i Södra Tjust VVO/viltvårdsområde.

Fiske

Fint fiske i Ålsjön och Toven. Här fiskas gös, abborre, gädda och signalkräftor. Här finns även braxen, sutare och löja. Som namnet antyder finns även ål i sjö, det är inte tillåtet att fiska ål men en intressant och spännande invånare är det onekligen. Kräftfisket är inte upplåtet och är ett populärt sensommarnöje med spänning och en fin naturupplevelse som dessutom kan ge en extra intäkt. Säljarna har haft betalande gäster vid de två vindskydden/bryggorna vid Ålsjön nedom gården.

Vattnet ingår i Gladhammars fiskevårdsområde. Gunnebo och Västerviks SFK arrenderar fiskevatten i Ålsjön (område Stockholmsviken ingår inte, detta område är separat upplåtet via 1-årigt avtal). Medlemskort krävs. Mer info om klubben finns t.ex. på: www.svenskalag.se/gunnebovastervikssfk
Fiskevatten i Toven och Åkerljungs vatten i Ålsjön är muntligen upplåtna.

Ålsjön ingår i Botorpsströmmens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 2,92 kvadratkilometer och ligger 12,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Botorpsströmmen (Tynnsån). Källa: Wikipedia.

Våtmark

För dammen/våtmarken om ca 2 hektar erhålls årliga EU-stöd.

Inägomark

Skogsbruksplanen visar ca 20 ha totalt. Blockareal (EU-ansökan) är 8,42 ha åkermark och 7,34 ha betesmark. (Samt våtmark om 2 ha.) En stor del används som bete till hästar.

Stödrätter finns och medföljer.

I närheten av stranden vid Mörhulte glo, mot åkern som går upp till ladugården/gården, finns en invallning med pumpstation som torrlägger åkermarken och skogsmarken i området.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i glesbygd i Västerviks kommun det senaste året.

Avstyckning tomt

Säljaren önskar förbehålla sig rätten till avstyckning av en tomt för ett fritidshus, belägen i skogen ca 110 m ovanför den norra båtplatsen/vindskyddet vid Ålsjön. Ca 50 m norr om befintlig skogsbilväg. I avdelning nr 20 enligt skogskartan. Inklusive rätt till båtplats. Samt rätt att anlägga en väg från befintlig skogsbilväg in till tomtgräns.

Servitut

Ett nyligen upprättat servitut finns ännu inte inskrivet i fastighetsregistret. Det avser rätt till bete på omkring 1,3 ha mark, till förmån för bostadsfastigheten Mörhult 2:8, området är beläget från fastighetsgränsen för 2:8 och ner till stranden. I avdelning nr 80 enligt skogskartan.

Ett servitut till förmån för bostadsfastigheten Björnhuvud 1:13, belägen strax söder om Tovehult, har upprättats 22-05-11. Innefattar rätt att anlägga dränering och underhålla den.

Vägar

Fastighetens andelar i vägar följer med. Vägen in till gården ingår i Mörhults vägsamfällighet (85 % andel) som erhåller bidrag. Vägen till Stränglyckan delas med de boende. Vägen ner till Perstorpsängen har delats med den grannmark som den också betjänar (60/40).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Till den lilla kyrkbyn Västrum är vägen ca 2,5 km. Till Gunnebo samhälle är det ca 1 mil. Till centralorten Västervik är vägen ca 2 mil.
Gunnebo är kommunens femte största ort med nästan 1000 invånare. Här finns bland annat skola, förskola, lanthandel och en aktiv idrottsförening.
Gunnebo Industrier är en av kommunens största arbetsgivare. Källa: vastervik.se

Tofvehult a way of life ligger vid Ålsjöns utlopp till Toven. "Vi erbjuder konferenser, helg-aktiviteter, mysiga fikastunder och boende i en magisk miljö." Källa: Tofvehult.se.

I sjön Toven, mitt emot fastighetens strand, finns en liten mysig badplats med två avdelningar. En liten sandstrand med brygga, och en del med hopptorn. Föreningsdrivet café med kanotuthyrning.

Se även t.ex. Vastervik.com för fin info om Västervik.

Vägbeskrivning

Se bilagda kartor. På webben finns även gårdskartan med skogsavdelningar och gps-funktion som hjälper er att hitta till och inom fastigheten.
Gårdens adress, till er gps, är Västrum Mörhult 1, Gunnebo.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 065 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 4 jul

Utgångspris: 32 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter