Lantbruk

235 hektar skog i Mörsil!

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
284,6 ha
Skogsmark
235,2 ha
Myr/kärr/mosse
32,0 ha
Berg/hällmark
0,5 ha
Åkermark
10,1 ha
Övrigmark
3,0 ha
Väg och kraftledning
3,8 ha
Virkesförråd
23 193 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRE MÖRSILS-BYE 2:44

Adress

Byvallen 125 837 92 Mörsil

Om fastigheten

Åre Mörsils-Bye 2:44 består av två skiften varav det norra ligger norr om Indalsälven i Mörsil och det södra söder om Indalsälven. Fastighetens totala areal uppgår till ca 284 hektar varav ca 235 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 23 193 m³sk. Jakt- och fiskerätt.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Lador

På fastigheten finns ett par lador.

Skogsuppgifter

Åre Mörsils-Bye 2:44 består av två skiften varav det norra ligger norr om Indalsälven i Mörsil och det södra söder om Indalsälven. Fastighetens totala areal uppgår till 284,6 hektar varav 235,2 ha är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet bedöms till ca 23 193 m³sk.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 85 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog, ca 33 % av arealen är under 20 år. 6,5 ha, vilket är ca 3 % av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2, volymen här uppgår till 1 979 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns behov av röjning.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastighetens södra skifte finns fyra avdelningar som klassats som nyckelbiotoper och fem avdelningar som är naturvärdeklassade.

14 avdelningar är föreslagna som NO/Ns-bestånd varav nio stycken är klassade enligt ovan.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två områden som är registrerade som kulturhistoriska objekt.

Inägomark

På fastigheten finns ca 10 hektar jordbruksmark som brukas enligt ett arrendeavtal.

Jakt

Fastigheten ingår i Västjämtlands älgskötselområde. Jakten är upplåten till jaktklubben.

Fiske

Fastigheten ingår i Mörsils fiskevårdsområde. I FVO:t ingår fiske i ett flertal vatten och tjärnar.

Frikraft

Fastigheten Mörsils Bye 2:44 har 18,8 kW.

Vägar

En köpare övertar fastighetens andelar i vägsamfälligheter.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2020-08-25. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Mörsils-Bye 2:44" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren. Intressenter får själva låta besiktiga och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

För frågor om fastigheten vänligen kontakta Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullström@ludvig.se.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall ska tillträde ske enligt särskild överenskomelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter