Lantbruk

21 ha välskött skog på Torsö

Högstbjudande

3 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast fre 4 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,6 ha
Skogsmark
21,4 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
6 006 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Del av Mariestad Hässlestad 2:2

Om fastigheten

Virkesrikt skogsskifte på Torsö om 21,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 6 000 m³sk. Skiftet är samlat i en bra och lättbrukad ägofigur med tillgång till vägar. Hela 3 733 m³sk, eller 11,4 ha har bedömts som G1-skog med hög löpande tillväxt där tallen är det dominerande trädslaget. 1 527 m³sk är redo att föryngringsavverkas och kan delfinansiera köpet. Försäljningen omfattar del av fastighet och försäljs genom fastighetsreglering.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 21,4 ha med ett bedömt virkesförråd om 6 006 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 281 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 8,2 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 155 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 73% tall och 27% gran. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 2 206 m³sk varav 1 527 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 679 m³sk av gallringsuttag. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i juni 2020 av Lars Densborn.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på området (källa: SeSverige).

Jakt

Jakten är skriftligen upplåten. Avgiften för jaktåret 2020-2021 uppgår till 1 200 SEK ex.moms. Jaktstuga och jakttorn belägna inom fastigheten tillhör nyttjanderättshavaren och ingår ej i överlåtelsen. Älgjakten ingår i Torsö älgskötselområde.

Inteckningar

Inteckningar ingår ej i överlåtelsen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.

Areal enligt fastighetskartan uppgår till 21,35 ha.

Taxeringsvärde

Då förmedlingsobjektet är en del av en större lantbruksfastighet finns inget fastställt taxeringsvärde.

Gemensamhetsanläggning

Mariestad Nolby Ga:2, avser väg i Torsöns samfällighetsförening. utdebiteringen för 2020 var ca 200 SEK e.moms, aktnr: 140446284.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för såväl fysisk som juridisk person, avseende omaronderingsområde/glesbygdsområde.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av (område 2) fastigheten Mariestad Hässlestad 2:2. Området överlåts genom fastighetsreglering till av köparen ägd lantbruksfastighet. Köparens fastighet behöver vara belägen i närområdet för att en lantmäteriförrättning ska vara genomförbar. Köparen står för kostnaden av Lantmäteriförrättningen och äganderätten övergår till köparen den dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Försäljningssätt

Försäljning av området sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud tillhanda Ludvig&Co, Jonathan Ahlm, Förrådsgatan 45, 542 35 Mariestad eller jonathan.ahlm@ludvig.se senast 4 september 2020. Använd gärna bifogad budblankett. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter