Skogsfastighet

20 ha skogsmark i Larv

Utgångspris

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 10 mar

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,4 ha
Skogsmark
20,3 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Vara Malmene 1:3 område 3

Om fastigheten

20 ha välskött skogsmark med hög löpande tillväxt där 14,6 ha utgörs av äldre och yngre gallringsskog. Totalt virkesförråd om 4 292 m³sk i ett obebyggt skifte med lättillgängliga vägar. Överlåtelsen sker genom fastighetsreglering.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 20,3 ha med ett bedömt virkesförråd om 4 292 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 211 m³sk/ha. Markens medelbonitet har bedömts till höga 9,5 m³sk/ha och år.
Trädslagsfördelningen har angetts till 18 % tall, 82% gran och <1% löv. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 176 m³sk föryngringsavverkning. ​​ Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i juni 2018. Uppgifterna är uppräknade och avser 2021-2030. Planläggare är Kent Hallin.

Jakt

Jakträtten är f.n. muntligen upplåten och övergår till köparen 1 juli 2022. Området ingår i Lidans älgskötselområde och i Södra Skaraborgs KSO.
Jakttornen ingår ej i överlåtelsen.

Inteckningar

Inteckningar ingår ej i överlåtelsen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på området (källa: SeSverige).

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lidvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Fastighetsbildning och tillträde

Försäljningen avser område av fastighet. Området överlåtes genom fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet.
Köparen står kostnaden för Lantmäteriförrättningen.
Äganderätten övergår till köparen den dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 10 mar

Utgångspris: 2 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter