Lantbruk

15 ha jordbruksmark på Varaslätten

Utgångspris

3 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast tis 12 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,3 ha
Åkermark
15,2 ha
Övrigmark
0,1 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Vara Attorp 1:40 område 4

Om fastigheten

15 ha bördig åkermark med mycket bra arrondering i ett skifte, beläget i Rydaholm, c:a 6 km nordväst om Vara tätort.
Jordbruksmarken överlåts genom fastighetsreglering.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

15,23 ha bördig åkermark på lerjord. Mycket bra arrondering där arealen återfinns i ett skifte. Dräneringen är äldre men väl fungerande.
Arealen är Hevasådd den 5/8 med höstraps Explicit. Årlig tillförsel av hönsgödsel har skett sedan markkartering utfördes 2017.
Åkermarken överlåts med stubb och är tillgänglig för köparen att höstså efter skörd 2021.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen, 15,23 ha ingår i överlåtelsen och överförs vederlagsfritt till köparen inför 2022 års SAM-ansökan.

Övrig mark

Övrig mark, c:a 0,07 ha utgörs av dike samt en åkerholme med f.d. boplats. Här finns diverse skrot och en gammal husvagn vilket kommer att ingå i överlåtelsen.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Området ingår i Kedumsbergens älgskötselområde och Kedumsbergens kronhjortsskötselområde.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde finns ej fastställt för försäljningsobjektet då det utgör del av fastighet.

Inteckningar

Området överlåts utan inteckningar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheterna (källa: SeSverige och Fornsök).

Arealuppgifter

Total areal 15,3 ha, enligt mätning på fastighetskartan.
Åkerarealen 15,23 ha, enligt blockarealen i SAM-ansökan..

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 12 januari 2021.
Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt bud ska vara Ludvig & co, Helene Gustafsson, Stora Torget 4, 534 31 Vara eller helene.gustafsson@ludvig.se, tillhanda senast den 12 januari 2021.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande ersättning, innan beslut tas i Lantmäteriförrättningen.​​

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Vara Attorp 1:40 (område 4). Området överlåts genom fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet.
Köparen står kostnaden för Lantmäteriförrättningen.
Äganderätten övergår till köparen den dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.​

Tillträde

Tillträde sker den dag Lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.​​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 12 jan

Utgångspris: 3 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter