fbpx

Lantbruk

114 ha skog i Ludvika

Säljs via anbudsförfarande

8 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 7 Dec kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
119,0 ha
Skogsmark
114,7 ha
Myr/kärr/mosse
2,8 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,8 ha
Vatten
0,4 ha
Virkesförråd
26 148 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LUDVIKA SAXHYTTAN 60:3 del av

Adress

Östersaxvägen 15 77014 Nyhammar

Om fastigheten

Två skiften om totalt ca 114 ha produktiv skogsmark, med ett virkesförråd om ca 26 000 m³sk. Försäljningen gäller del av fastighet, varför fastighetsbildning måste ske. Marken ingår i Saxhyttan jaktvårdsförening, ca 1 455 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Del av fastighet

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Anbud kan läggas på varje del för sig och/eller på helheten.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad och ajourhållen av Stora Enso till och med 2020. Planen är därefter uppdaterad i planprogrammet PCskog med 2021 års tillväxt.

Skifte 1, Björkåsen har enligt planen en produktiv skogsmarksareal om 35,3 ha och ett virkesförråd om 6 426 m³sk. Av virkesförrådet återfinns ca 3 300 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Trädslagsblandningen är 43% tall, 54% gran, samt 3% löv. Medelboniteten uppgår till 5,5 m³sk per ha och år.

Skifte 7, Bullerberget har enligt planen en produktiv skogsmarksareal om 79,4 ha och ett virkesförråd om 19 722 m³sk. Av virkesförrådet återfinns ca 9 600 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Trädslagsblandningen är 36% tall, 50% gran, samt 14% löv. Medelboniteten uppgår till 6,8 m³sk per ha och år.

Läs mer i bifogad skogsbilaga.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Båda skiftena ingår i Saxhyttans jaktvårdsförening som arrenderar jakträtt på totalt ca 1 455 ha. Fastighetsägare har möjlighet att lösa älgjaktskort och gå med i jaktlaget för gemensamhetsjakt på älg och/eller småviltskort som kan bedrivas som enskild jakt.

Fiske

Det södra skiftet (Bullerberget) ligger inom Sunnansjö fiskevårdsområde.
Det norra skiftet (Björkåsen) ligger inom Grangärde fiskevårdsområde.

Arrende/nyttjanderätter

Saxhyttans jaktvårdsförening arrenderar jakträtt där 21kr/ha utgår till markägaren.
På skifte Bullerberget finns ett markupplåtelseavtal med IP Only som ger IP Only rätt att anlägga, nyttja, underhålla och förnya ledning med tillhörande anordningar.

Rättigheter och belastningar

Skifte Bullerberget berörs av servitut gällande väg (2085-565.4), ledningsrätt (2061-680.1), ledningsrätt (2085-1753.1) samt servitut (2085-1068.1).

LIS-område

I Ludvika kommuns översiktsplan (ÖP 2030) är del av Bullerberget markerat som LIS-område. (https://www.ludvika.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsbyggnad-och-planering/oversiktsplan-och-andra-gallande-planer).
I fastigheten finns en inskriven byggnadsplan gällande Sunnansjö 13:1, med aktbeteckning 2085-p21.

Forn- och kulturlämningar

På Björkåsen finns en registrerad fornlämning av typen Fäbod, med RAÄ-nummer Grangärde 446:1.
På Bullerberget finns en registrerad övrig kulturhistorisk lämning av typen Gruvområde, med RAÄ-nummer Grangärde 360:1.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Naturvärden

På Björkåsen finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade.
På Bullerberget finns ett naturvärde av typen barrskog (0,9ha, N3388-2001), samt en nyckelbiotop av typen bergbrant (3,1ha, N935-2003) registrerade.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 117,92 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 119 ha, varav 0,4 ha vatten.

Samfälligheter och vägar

Fastigheten har andel i Sunnansjö GA:4 som förvaltas av Fyrnäsets vägsamfällighetsförening, Saxhyttan GA:8 som förvaltas av Björkåsvägens samfällighetsförening, Saxhyttan GA:4 som förvaltas av Saxhytta-Östersaxen-Pärlby samfällighetsförening, samt Saxhyttan GA:2 som förvaltas av Karlsänge-Saxhyttan vägsamfällighet.

Fastigheten har del i ett antal samfälligheter vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Taxeringsvärde

Då försäljning avser del av fastighet redovisas inget taxeringsvärde.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 7 Dec kl 14:00

Säljs via anbudsförfarande: 8 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter