Skogsfastighet

110 ha skogsinvestering i Falun

Utgångspris

4 950 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 21 okt

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
122,4 ha
Skogsmark
111,9 ha
Myr/kärr/mosse
1,5 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Vatten
8,5 ha
Virkesförråd
13 232 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN SVÄRDSJÖ-HÖKVIKEN 1:7 & 2:11

Adress

Skogsfastighet Linghed

Om fastigheten

Två skogsfastigheter i norra delen av Falu kommun, några skiften söder om Linghed och ett större skifte vid Spjärsbodarna. Totalt ca 114 ha landareal, med ett virkesförråd om ca 13 200 m³sk. Övervägande del av skogen är under 70 år.
Jakt- och fiskerättigheter.

Omgivningen erbjuder fina fiskevatten, fäbodstigar, kanot- och vandringsleder. Här finns höga berg med fina utsiktspunkter, vattendrag, större sjöar och små blänkande tjärnar.

Gårdskarta

Bilder

Flygfilm

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 113,9 ha landareal och 8,5 ha vatten

Total areal enligt fastighetsutdrag: 112,2 ha
Falun Svärdsjö Hökviken 1:7 totalt 9,1301 ha
Falun Svärdsjö Hökviken 2:11 totalt 103,0699 ha, ej arealredovisat vattenområde.

Total areal enligt fastighetskarta: 122,48 ha
Falun Svärdsjö Hökviken 1:7 totalt 9,04 ha
Falun Svärdsjö Hökviken 2:11 totalt 113,44 ha, inklusive vatten (ca 8,5 ha)

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i oktober 2019 av Mellanskog och tillväxtberäknad i pcSKog tom 2020 av Ludvig & Co. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken 111,9 ha. Virkesvolymen är uppskattad till 13 232 m³sk och består av 64 % tall, 28 % gran, 8 % löv. Åldersfördelningen visar på att över 90 % av skogen är under 70 år. Beräknad medelbonitet 4,9 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Planläggaren har föreslagit ca 7 % naturvård fördelat enligt 2,3 ha naturvård med skötsel (NS) och 5,4 ha naturvård orört(NO). Några av dessa sammanfaller med Skogsstyrelsens registrerade naturvärden. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheterna. Planläggaren har dock noterat flera kolbottnar under inventeringen. Dessa är markerade i skogskartan och i avdelningsbeskrivningen.

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder omkring troliga lämningar.

I övrigt finns en gammal hölada i avdelning 5.

Jakt

Fastigheterna ligger inom Lumshedens ÄSO. Jakten bedrivs av Linghed-Hökviken Byamäns Jaktvårdsförening. Intäkt ca 2000 kr/år. Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Lingheds FVO. Läs mer under länken nedan.

Vägar

Fastigheterna har del i:
Falun Borgärdet GA:5 som förvaltas av Gångarbergsvägens samfällighetsförening. Avgift 2019 var 972 kr.
Falun Svärdsjö-Hökviken GA:1 som förvaltas av Svärdsjö-Hökvikens samfällighetsförening. Avgift 2020 var 464 kr.
Falun Linghed GA:2 och GA:9, som förvaltas av Spjersbo vägsamfällighet. Avgift 2019 var 2 237 kr.

Rättigheter och belastningar

Falun Svärdsjö-Hökviken 2:11 belastat av fyra officialservitut gällande väg i samfälld vägmark, väg/vattentäkt, bad- och båtplats samt väg till bad- och båtplats. Fastigheten belastas även av fyra avtalsservitut gällande Kraftledning, Ledning och Område.

Samfälligheter

Fastigheterna har tillsammans ca 18 % del i Falun Svärsjö-Hökviken S:9 - Samfällighet i Spjärsbodarna, här finns arrendetomter med byggnader på ofri grund.
En av fastigheterna har även 50 % andel i en liten samfällighet (Svärsjö-Hökviken S:7) som ligger ner mot vattnet i Spjärsbodarna. Områdesbestämmelse för fäbodmiljön finns, se länk längre ner.

Fastigheterna har andel i Falun Svärdsjö besparingsskog S:1 . Besparingsskogen har årlig utdelning, vilken senast var ca 18 000 kr. Läs mer under länken nedan.

Ytterligare andelar i några fler samfälligheter, gällande bl.a. vägar och skog, bedöms inte ha något större värde, men är heller inte vidare utredda.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter det att förvärvstillstånd beviljats.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter