fbpx

Skogsfastighet

110 ha skog, jakt, fritid i Ludvika

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet i Saxdalen, väster om Ludvika. Totalt ca 110 ha, varav ca 102 ha är produktiv skog. Virkesförråd ca 14 900 m³sk. Jakt- och fiskerättigheter.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LUDVIKA RÄVVÅLA 2:37

Totalareal
110,3 ha
Skogsmark
102,3 ha
Myr/kärr/mosse
3,2 ha
Väg och kraftledning
3,2 ha
Övrigmark
1,6 ha
Virkesförråd
14 906 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 110,3 ha
Total areal enligt fastighetsutdrag: 107,3373 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 110,12 ha

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i september 2021 av Bjesse Skog AB. Enligt skogsbruksplanen är den produktiva arealen skogsmark ca 102,3 ha och samlat inom ett skifte. Virkesförrådet uppskattas till ca 14 900 m³sk. Av detta utgörs 35 % av tall, 56 % av gran samt 9 % av lövträd. Beräknad medelboniteten 7,1 m³sk/ha/år.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:

Lagstadgade återväxtåtgärder i form av markberedning om 0,9 ha och plantering om 0,9 ha.

Övriga skogsvårdsåtgärder så som röjning om ca 28,8 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Naturvärden

Det finns inga registrerade naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen/ www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok).

I skogsbruksplanen finns noterat kolbottnar och varphög.

Jakt

Fastigheten ligger inom Grangärde älgskötselområde.

Egen jakt, då fastigheten är oregistrerad (uppgift enligt ägarna).

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar. Småviltsjakt enligt gällande jaktregler.

Se länk till länsstyrelsens hemsida längre ner.

Fiske

Fastigheten ligger inom Sunnansjö fiskevårdsområde. Läs mer under länk längre ner.

Samfälligheter och vägar

Fastigheten har andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggning:
Ludvika Rävvåla S:6, vägar
Ludvika Rävvåla S:8, Lastageplats vid sjön Saxen, förvaltas av Rävvåla samfällighetsförening.
Ludvika Rävvåla S:9, väg
Ludvika Rävvåla Fs:10, samfällt fiske
Ludvika Rävvåla S:11, försumpad mark vid sjön Saxen
Ludvika Rävvåla S:11, försumpad mark vid sjön Saxen
Ludvika Rävvåla Ga:5, väg (Saxdalen-Abborrbergs Samfällighetsförening)
Enligt uppgift från ägaren har det under de senaste åren inte varit några kostnader för vägarna.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av 3 ledningsrätter gällande: luftledning för elektronisk kommunikation, jordkabel för starkström samt jordkabel för elektronisk kommunikation.

Fastigheten belastas även av anvisad mark enl. minerallagen (Se nedan; Markanvisning gruvdrift).

Markanvisning nedlagd gruvdrift

Den nu nedlagda (1988) Saxbergsgruvan (tidigare kallad Långfallsgruvan). Boliden AB har erhållit en markanvisningen på avdelningarna 33 och 34 som markerats på skogskartan med gulgrå linje. Arealen är ca 4,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 250 m³sk. Gruvområdet och platsen där anrikningsverket stod, samt sandmagasinet är idag efterbehandlat (Källa Länsstyrelsen).

Att mark anvisas innebär INTE att koncessionshavaren blir ägare till marken utan att han får en så kallad sakrätt till den fasta egendomen. Marken får tas i anspråk för bearbetning av mineralfyndighet samt det utrymme som koncessionshavaren inom eller utom koncessionsområdet för verksamhet som hänger samman med bearbetningen.

Med markanvisningen följer även rätt till skog på området så länge Boliden har bearbetningskoncession. Koncessionshavaren förlorar sin rätt till markanvisningen när koncessionen upphör. Detta innebär att fastighetsägaren återfår rätten till skogen när Bolidens bearbetningskoncession upphör, vilket i detta fall kan ske tidigast år 2025 ( eller tidigare om Boliden önskar det). Det finns ingen anmäld gruvdrift kopplad till markanvisningen och ingen ansökan om förlängning (Källa: Bergstaten 2022-06-13).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheterna ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för fysiska personer.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

För juridiska personer krävs alltid förvärvstillstånd, avgiften 7 100 kr. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter det att förvärvstillstånd beviljats.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter