fbpx

Skatteverket lanserar en klok och generös tillämpning av reglerna om företrädaransvar

I skatteförfarandelagen finns bestämmelser om ett skatterättsligt företrädaransvar för en juridisk persons skatte- och avgiftsskulder (företrädaransvar). Dessa bestämmelser innebär i huvudsak att om en företrädare för ett aktiebolag eller annan juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt då skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats.

Skatteverket kommer nu inte att ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall mer än i enstaka speciella undantagsfall. Detta innefattar även den anståndsavgift som ska tas ut under anståndstiden. Med andra ord kommer Skatteverket inte att åberopa företrädaransvar för de som använder sig av de kommande anståndsreglerna för skatter och avgifter.

Detta är en mycket positiv signal och innebär att de småföretagare som bedriver sin näringsverksamhet via aktiebolag kan koppla bort denna risk. Den föreslagna räntenivån på 6,6 % är dock fortfarande för hög och bör som grund inte sättas högre än 1,25 %. En jämförelse av ränteläget under finanskrisen då också anstånd medgavs medför att räntan i vart fall bör halveras säger Urban Rydin, skattechef på Ludvig & Co.

Läs mer om förslaget hos Skatteverket

Kontakta oss!

Kontakta oss!