Omställningsstöd

Omställningsstöd till följd av corona

Vi hjälper dig med omställningsstödet

Är du berättigad och har en komplett ansökan som inte kan leda till felaktig utbetalning, kan du få pengarna redan inom en vecka. Vi hjälper dig för att ta reda på om du omfattas och ser till att din ansökan är komplett. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Avdragsgilla kostnader

Kostnaderna för ansökan är avdragsgilla. Stödet blir en extra inkomst som är skattepliktig men momsfri.

Mer information om omställningsstödet

 

Kontakta oss!

Mer om omställningsstödet

Regeringsförslag om omställningsstöd baserat på omsättningstapp

Tanken är att stödet ska göra det möjligt för företag och vissa organisationer att överbrygga den akuta Coronakrisen och samtidigt underlätta för dem att ställa om och anpassa sin verksamhet.

För att kunna få detta direktstöd krävs

  • att verksamheten bedrivs i ett företag eller en organisation (inkl. föreningar),
  • att företaget eller organisationen har F-skatt,
  • att företaget eller organisationen hade en omsättning över 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret,
  • att det finns ett omsättningstapp på minst 30 % för mars – april 2020 jämfört med mars – april 2019, och
  • att företaget eller organisationen inte har hemvist i ett s.k. skatteparadis.

Storleken på stödet beror på företagets omsättningstapp och varierar mellan 22,5 – 75 procent. Dessa siffror bestämmer subventionsgraden, med 30 % omsättningstapp får man subvention beräknad på 22,5 % och vid ett omsättningstapp på 100 % får man subvention beräknad på 75 %.

Basen för subventionen är företagets eller organisationens fasta kostnader exklusive lönekostnader men inklusive hyreskostnader för mars – april 2020. Det sätts ett tak på 150 miljoner kr per företag (organisation).

Stödet torde bli inkomst av näringsverksamhet i enlighet med reglerna om näringsbidrag i Inkomstskattelagen. Det är i skrivande stund osäkert om stödet blir momspliktigt eller inte. Enligt Ludvig & Co:s uppfattning bör jämförelse ske med EU-stöden som ju också är ett direktverkande inkomststöd och som inte anses vara momspliktigt. Diskussioner pågår med Skatteverket.

Det blir också sannolikt ett generellt undantag från statsstödsreglerna när reglerna om direktavdrag konstrueras i diskussioner med EU så att dagens EU-stöd inte påverkas eller påverkar direktstödet. Det kan påpekas att stödet måste godkännas av EU innan det kan genomföras, sannolikheten är mycket stor att så kommer att ske.

Utbetalning kommer att ske via Skatteverket som också givetvis kommer att återkräva felaktigt utbetalt stöd. Redan nu uttalas i lagstiftningsärendet att Skatteverket kan granska ett företags verksamhet såväl vid ansökan som vid efterkontroll. Det kan uppmärksammas att den som har månadsmoms i samband med momsdeklaration lämnar vissa kontrollerbara uppgifter. Den som ansöker har givetvis ansvar för eventuella osanna uppgifter. Eftersom lagregleringen i skrivande stund är föremål för remissbehandling och föreslås träda ikraft den 1 juli 2020 vet vi att innan detta datum kan Skatteverket inte fatta några beslut om detta stöd. Utbetalning kommer att ske via skattekontot.

Om vi antar att ett företag har fasta kostnader utöver lönekostnader inklusive hyreskostnader på 500 000 kr. Då ger ett omsättningstapp på 50 % ett stöd på 187 500 kr. Är omsättningstappet 90 % blir stödet 337 500 kr.

Eftersom detta stöd inte ska återbetalas är det mycket intressant för våra kunder. Notera dock att det är skattepliktigt vilket inte är fallet när uttaget sänkts för sociala avgifter. Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter bör därför prioriteras i första hand. Då fråga är om tillkommande intäkter bör det prioriteras före periodiseringar av redan intjänade intäkter via fondsystemen och anstånd med skatt.

Förslaget presenterades av regeringen den 30 april 2020 och ytterligare detaljer arbetas nu fram i regeringskansliet.